Kredi ve Banka Haberleri
Ziraat Bankası Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?
0

3 Ekim 2014 tarihinden önce Ziraat Bankasından kullanmış olduğunuz kredilere istinaden kesilen Kredi Dosya Masrafını alabilmeniz mümkündür.  Masralarınızı gösterir dayanak belgeleriniz ve dilekçe ile ikametinizin bulunda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak çıkan karar ile birlikte kesilen masraf ve komisyon gibi ücretlerin iadesine hak kazanabilirsiniz.

Aşağıda Tüketici Hakem Heyetince verilen örnek kararı veriyorum. Sorularınızı aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

Ziraat Bankası Dosya Masrafı Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Şikayet Konusu             : Komisyon ve Masraf Ücreti

Şikayet Tarihi                : 13.05.2014

Karar Tarihi                   : 26.12.2014

Olayın Özeti: Tüketici, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. den 17.05.2010  tarihinde kredi kullandığını kendisinden Komisyon ve Dosya Masraf Ücreti  adı altında 115,50 TL. ücret aldığını alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: : İlgili firmadan 14.05.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş verilen cevapta;”Bankalar verdikleri hizmet karşılığında müşterilerden faiz dışında aldıkları ücretin komisyonunun ve masrafların nitelik ve azami sınırlarını serbestçe belirlemekte olup, krediye ilişkin bütün giderler müşterilere kredinin kullandırılmasından önce bildirilmekle, müşteri ile Banka arasında akdedilen sözleşmede açık olarak hükme bağlanmaktadır. Bankamızca da bu çerçevede sektördeki tüm diğer Bankalar gibi müşterilerimize verdiğimiz hizmetler karşılığında operasyon maliyetleri ve piyasa koşulları da dikkate alınarak fiyatlama yapılmakta ve maliyet unsurları kredilere zorunlu olarak yansıtılmaktadır. Ayrıca tüketici kredisi için düzenlenmiş ve kendi rızası ile imzalayarak kabul etmiş olduğu sözleşmenin 5. Maddesinde ve sözleşmelerin eki ve ayrılmaz bir parçası olan faiz masraf ve ücretlere ilişkin taahhütnamede belirtildiği üzere “kredi borçları için Bankaca belirlenecek oranlarda tahakkuk ettirilecek kredi faizini ve her türlü ücret ücret ve masrafı ödemeyi kabul ve taahüt ederler” hükmü gereği kredi masraflarının haksız bedel niteliğinde bulunmamaktadır. Bu çerçevede tüketici kredisinden alınan masraf Bankamızın gördüğü hizmetin bir karşılığı niteliğindedir denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır   tespit ve   kanaati  doğrultusunda   aşağıdaki. hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“ Komisyon ve Masraf Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 115,50 TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …… Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ