Kredi ve Banka Haberleri
Vakıfbank Kredi Tahsis Ücretini Geri Alma
0

Aşağıda bankanıza ait kredi tahsis ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Vakıfbank Kredi Tahsis Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği


Şikayet Konusu                     :Kredi Tahsis Ücreti
Şikayet Tarihi                        :07.05.2014
Karar Tarihi                            : 26.12.2014
Olayın Özeti: : Tüketici, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’dan 01.05.2013 tarihinde kredi kullandığını, kendisinden kredi tahsis ücreti adı altında 900,00TL bedel tahsil edildiğini bu bedelin kendisinden haksız yere alınan bir bedel olduğunu,  haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.
Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili bankadan 13.05.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, verilen cevapta Türk Ticaret Kanununun Ücret İsteme Başlıklı 22. Maddesinde yer alan Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir düzenlemesi çerçevesinde Bankamızın tacir sıfatı dolayısıyla müşterilerden masraf, komisyon vb. talep etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca kredi kullandırım aşamasında söz konusu sözleşmenin mütemümin cüz-ü olan “Tüketici Kredileri Ödeme Planını” ödeme planında açık bir şekilde yer alan masraf tutarın görerek imzalamış ve bu ödemeyi yapmayı kabul etmiştir. Merkez Bankasının Bakanlar Kurulunun 16/10/2006 tarih ve 2006/11188 sayılı kararına istinaden çıkardığı 2006/1 sıra nolu “Mevduat ve Kredi işlemlerinde uygulanacak faiz oranları ile sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğ”in 4. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Madde 4 te Bankalarca reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ve faiz dışı sağlanacak menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir denmektedir. Açıklanan nedenlerle Hukuki dayanaktan yoksun olan şikayetin reddine karar verilmesini arz ve talep etmektedir.
İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır   tespit ve   kanaati  doğrultusunda   aşağıdaki. hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Kredi Tahsis Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 900,00TL’nin  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından tüketiciye iade edilmesine,
6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …… Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi.
NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ