Kredi ve Banka Haberleri
İNG Bank Kredi Kartı Aidatını Nasıl Geri Alırım?
0

Aşağıda İNG Bankasının Kredi Kartı Aidatına Ait Tüketici Hakem Heyeti Kararı Örneğini yayınlıyorum.

Şikayet Konusu              :Kart Aidatı
Şikayet Tarihi                :12.06.2014
Karar Tarihi                : 15.05.2015

Olayın Özeti: Tüketici, ING BANK A.Ş.’nin   (532443*****…) No’lu kredi kartı hamili olduğunu, kendisinden 2013 işlem tarihli hesap ekstrelerinden toplamda 59.00  TL kart üyelik aidat bedeli talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak  alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 24.11.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında;Öncelikle 03.10.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile Bankaların tüketicilerden tahsil edebileceği tüm ücret, komisyon ve masraflar belirlenmiştir.Söz konusu Yönetmelik’in 11. Maddesinin 4. Bendine göre;Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri as altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Finansal tüketiciler tarafından yapılan ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi halinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemez. Kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı limiti belirlerken, yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartı değerlendirme kriterlerini aynen uygulamakla yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2002/1 sıra no’lu “Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar Tebliğ” in 3. Maddesi ile Bankaların tahsil edecekleri masrafların niteliklerini ve azami sınırlarını serbestçe belirleyeceklerini hükmetmiştir. Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak azami faiz oranları ile faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve azami sınırları serbestçe belirleyebilmektedir.Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü; şikayetçinin hukuka aykırı talebinin reddine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Kart Aidatı adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir. Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;

1- Kart Aidatı ” adı altında tüketiciden haksız olarak toplam 59.00 TL nin   şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

2- 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ……. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ