Kredi ve Banka Haberleri
Aktifbank Kredi Tahsis Ücretini Geri Alma
0

Aşağıda bankanıza ait kredi tahsis ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneğini veriyorum.

Aktif Yatırım Bankası  Kredi Tahsis Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

 Şikayet Konusu                  :Kredi Tahsis Ücreti
Şikayet Tarihi                      :30.06.2014
Karar Tarihi                          : 16.01.2015

Olayın Özeti: Tüketici AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.’den 2012 tarihinde kredi kullandığını kredi tahsis ücreti adı altında toplam 299,00 TL ücret tahsil edildiğini haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.
Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili bankadan 17.11.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş verilen cevapta 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10. Maddesinde belirtildiği üzere tüketici ile 28/08/2012 tarihli Tüketici Kredisi Sözleşmesi yazılı olarak yapılmış, standart Tüketici Kredisi Sözleşmesinde düzenlenmeksizin ve dosya masraf tutarının ayrıntılı ve açıkça belirtildiği, tüketiciye özel olarak hazırlanan işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan ödeme planında dosya masraf tutatı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesine istinaden tüketici ile karşılıklı olarak müzakere edilerek tüketici bilgisi ve onayı dahilinde imzalanarak kabul edilmiştir.5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144. Maddesinin ve Bakanlar Kurulu’nun 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Kararının verdiği yetki çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından çıkarılan 2006/1 sayılı “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi işlemlerinde Faiz dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’in bankalar tarafından kullandırılan kredilerde uygulanacak faiz oranları, faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masrafların dosya masrafı istihbarat ücreti gibi niteliklerin ve sınırlarının serbestçe belirleneceği belirtilmiş olup açıklanan nedenlerle tüketicinin haksız, sözleşme kurallarına ve kanuna aykırı taleplerinin reddine karar verilmesini arz ve talep etmektedir.
İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır   tespit ve   kanaati  doğrultusunda   aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“Kredi Tahsis Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 299,00 TL’nin  şikayet edilen  tarafından tüketiciye iade edilmesine,
6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi.
NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ